Privacyverklaring

Sanne Pulles is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

Sanne Pulles
Oscar van Hemelhof 7
7425 HH Deventer

website: www.sannepulles.com
telefoon: +31 6 39 64 82 40
e-mail: info@sannepulles.com
BTW-nummer: Op aanvraag

Sanne Pulles is de Functionaris Gegevensbescherming van Sanne Pulles, zij is te bereiken via info@sannepulles.com

Verwerkte persoonsgegevens

Sanne Pulles verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Het gaat hierbij om de volgende (mogelijke) gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Bankrekeningnummer

 • IP-adres

 • Sociale media accountnamen

 • Offertenummer en factuurnummer

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 • Internet browser en apparaat type

Bijzondere persoonsgegevens

Sanne Pulles bewaart en publiceert middels een openbaarmaking foto's waarop personen herkenbaar op afgebeeld kunnen staan. Deze personen hebben toestemming gegeven voor het maken van de foto(s) door middel van een schriftelijke overeenkomst of een opdrachtbevestiging en hebben daarmee expliciet toestemming gegeven voor het opslaan en openbaar maken van de foto's. Indien er personen zijn afgebeeld waar geen directe of indirecte overeenkomst mee is, dan worden deze foto's openbaar gemaakt in het kader van de vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming of niet in journalistiek of artistiek belang persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou, of over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@sannepulles.com, dan verwijder ik deze informatie.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard

Sanne Pulles bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sanne Pulles hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoons- en adresgegevens worden 7 jaar bewaard omdat het een wettelijke verplichting van de Belastingdienst is. Na deze periode zal Sanne Pulles deze gegevens van jou verwijderen.

 • Foto’s die Sanne Pulles van je heeft gemaakt, waarbij je een toestemming voor publicatie hebt gegeven, worden levenslang bewaard op een externe harde schijf van Sanne Pulles.

 • Foto’s die Sanne Pulles van je heeft gemaakt, waarbij je geen toestemming voor publicatie hebt gegeven, worden een jaar bewaard op een externe harde schijf van Sanne Pulles, als een backup voor jou.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanne Pulles verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sanne Pulles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Sanne Pulles gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Toegang tot jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanne Pulles en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sannepulles.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sanne Pulles wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Sanne Pulles neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Contact

Als je wenst te reageren op deze privacyverklaring kan je contact opnemen met Sanne Pulles via info@sannepulles.com

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen worden hier gepubliceerd en in voorkomend geval zal je hier per e-mail op de hoogte van worden gesteld.